ទឹកដីខ្មែរដែលបានបាត់បង

ប្រទេសខ្មែរបាន ទទួលនូវការឈ្លានពានពីប្រទេសដទៃជាច្រើន ដូចជា នៅក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសបារាំង និង ការឈ្លានពានដទៃទៀត ដែលបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ទឹកដី ជាច្រើនទៅប្រទេសជិតខាង ដូចជា ប្រទេសវៀតណាម និង ប្រទេសថៃ ជាដើម។ ដូចនេះហើយ បានជាពួកយើងធ្វើការស្រាយជ្រាវ​ ពីទឹកដីខ្មែរដែលបានបាត់បងទៅ​ ប្រទេសវៀតណាម និង ប្រទេសថៃ រួមមានខេត្ត ប្រាសាទ វត្ត ភ្នំ កោះ។ល។

សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីទៅកាន់ ខេត្ត ប្រាសាទ វត្ត ភ្នំ កោះ​ ដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាម។

What the different between Khmer grammar and English grammar?

For this round in Khmer class, we are focusing on Khmer grammar. Khmer grammar is similar to English grammar. For me, I and my partner are reaching on Adverb.

 

Different type of Adverb (in Khmer) 

 

  • គុណកិរិយាកាល៖ ជាពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់ពីពេលវេលា របស់កិរិយាសព្ទ គុណនាម និងគុណកិរិយានៅក្នុងល្បះ។
  • គុណកិរិយាកន្លែង៖ ជាពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់ពីទីកន្លែង របស់កិរិយាស័ព្ទ គុណនាម និងគុណកិរិយានៅក្នុងល្បះ។
  • គុណកិរិយាបំណែប៖ ជាពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់ពីបែបបទ របស់កិរិយាស័ព្ទ គុណនាម និងគុណកិរិយានៅក្នុងល្បះ។
  • គុណកិរិយាបរិមាណ៖ ជាពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់ពីលក្ខណៈ របស់កិរិយាស័ព្ទ គុណនាម និងគុណកិរិយានៅក្នុងល្បះ។
  • គុណកិរិយាសំណួរ៖ ជាពាក្យសម្រាប់បង្កើតល្បះសំណួរ ហើយបញ្ជាក់ពីហេតុ កាល និងបំណែប របស់ កិរិយាស័ព្ទ គុណនាម និងគុណកិរិយានៅក្នុងល្បះ។

 

Click Here to learn more about adverb

 

Kolap Pailin

There are a lot of stories from the past that the author has been written and

The cover of the book.

public it all around Cambodia. In this round in Khmer literacy this term we also one of Cambodia ’s storybook and this book title is Kolad Pailin. In this story, they have four main that we need to describe and there are something from that character that we need to learn from. The four characters are Chao Chet (Main Character), Kun Neary ( Main Character), Luong Ratanak Sombat (Kun Neary’s father), and Ba lat ( Bad Character). Chao Chet is the good men he has determination, integrity, and stewardship. Kun Neary is a good woman that she is a bit rude at the first time that she saw Chao Chet but, inside she is a good person and she is really brave. Luong Ratanak Sombat is a good boss he never looks down at poor people and his worker. Ba Lat is a bad man he always looks down at poor people and he isn’t brave but he always says that he is brave.

This is really important that we learn about Cambodia’s story understand about it and take the good message to practice in real-life.

Khmer

In Khmer class, we always learn different subject. In this round, we are learning about the different type of Khmer poem. Cambodia has a lot of different type of poems. I had written one poem about education.

កំណាព្យ កខ

ក កំុរត់រកស្រីស្រស់ស្រា              ខ ខំសិក្សាតែងសេចក្តី

គ គិតឲបានគួរគប្បី                  ឃ ឃើញគិតខ្លីកុំទៅខ្វល់។

 

ង ងឹតគ្មានពន្លីមកបន្លី            ច ចិត្តគិតខ្លីដើរតាមខ្យល់

 ឆ ឆេះដុតផ្លូវគ្មានអ្វីត              ជ ជាប់គុកល្អរកគ្មានបាន។

 

ឈ ឈប់យកអាក្រក់មកថែម          ញ ញឹមញញែមឲត្រូវក្បូន

ដ ដាក់ដៃជើងឲសមខ្លួន               ឋ ឋិតព្រឺព្រួលគ្មានអ្វីប្រៀប។

 

ឌ ឌឺដងត្រូវចេះគិត                  ឍ ធៀបគំនិតនឹងរនាប

ណ ណែរនាំគ្នាកុំឲគាប              ត តោះឈប់ប្រៀបខំប្រឹងរៀន។

 

ថ ថាប្រឹងរៀនកំុប្រឹងលេង        ទ ទួលមេរៀនមុនប្រមាន

ធ ធុញមេរៀនពិបាកយល់          ន នោះប្រឹងរៀនគិតឲឆ្ងាយ។

 

ប បើខ្លួនយើងទំនេរស្អាត               ផ ផុតបទប្រាណបន្តរទៀត

ព ពេញការយារល្អខ្លាំងណាស់          ភ ភូតបវរមិនបានការ។

 

ម មានតែយើងទើបដឹងចិត្ត          យ យកជាមិត្តកំុំមួហ្មង

រ រកសៀវភៅធ្វើជាមិត្ត                      ល លេងចេះគិតដល់សៀវភៅ។

 

វ វង្សត្រកូលបណ្តូលរៀម                    ស ស៊ូប្តូរឈាមឲវែងឆ្ងាយ

ហ ហេតុនេះហើយគួគិតស្តាយ         ឡអ ឡើងឲសូមទទួល។