ទឹកដីខ្មែរដែលបានបាត់បង

ប្រទេសខ្មែរបាន ទទួលនូវការឈ្លានពានពីប្រទេសដទៃជាច្រើន ដូចជា នៅក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសបារាំង និង ការឈ្លានពានដទៃទៀត ដែលបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ទឹកដី ជាច្រើនទៅប្រទេសជិតខាង ដូចជា ប្រទេសវៀតណាម និង ប្រទេសថៃ ជាដើម។ ដូចនេះហើយ បានជាពួកយើងធ្វើការស្រាយជ្រាវ​ ពីទឹកដីខ្មែរដែលបានបាត់បងទៅ​ ប្រទេសវៀតណាម និង ប្រទេសថៃ រួមមានខេត្ត ប្រាសាទ វត្ត ភ្នំ កោះ។ល។

សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីទៅកាន់ ខេត្ត ប្រាសាទ វត្ត ភ្នំ កោះ​ ដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាម។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *